Råd og regler

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg


Råd og regler

Der er en række formelle forhold, som gør sig gældende for frivillige. Her har vi stor fordel af, at Blå Kors er en del af netværket. De er nemlig vant til at håndtere den slags.


Forsikring:

Blå Kors har tegnet lovpligtig arbejdsskade- og ansvarsforsikring for frivillige medarbejdere. Derfor registreres du som frivillig hos Blå Kors og er dermed dækket af deres forsikring. (Det betyder så også, at du fremover vil modtage Blå Kors-bladet.)


Krisehjælp:

Blå Kors har indgået aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning, hvis der skulle opstå en akut krise eller konflikt relateret til din frivillige indsats. I det tilfælde skal du kontakte din leder eller kontaktperson, der vil tage hånd om det videre forløb.


Tavshedspligt:

Tavshedspligt er en forpligtelse til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som man får kendskab til i forbindelse med udøvelsen af sit frivillige arbejde.

Som frivillig er du underlagt straffelovens § 264, der regulerer private personers videregivelse af fortrolige oplysninger om en anden person. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger om personlige eller økonomiske forhold. Eksempel på private fortrolige oplysninger kan være oplysninger om race, religion, seksuelle eller strafbare forhold, misbrugsproblemer, helbredsforhold eller væsentlige sociale problemer. Tavshedspligten gælder også efter at du stopper som frivillig.


Børneattest:

Vi indhenter børneattester på alle frivillige, der har direkte kontakt med børn under 15. Det er lovpligtigt.

En børneattest er en særlig form for attest, som oplyser om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.


Oplysnings- og underretningspligt:

Ifølge straffeloven har alle borgere underretningspligt, hvis de oplysninger man kommer i besiddelse af, kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller hindre at en uskyldig dømmes.

Ifølge serviceloven har alle borgere underretningspligt, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år af forældre eller af andre udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller at barnet/den unge lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Hvis du som frivillig får kendskab til oplysninger, der vedrører din oplysningspligt eller hvis du blot er i tvivl herom, har du pligt til at underrette projektleder, som kontakter rette myndighed, hvis der findes grundlag for det.


Se også Frivillighed.dk