Nyheder

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg


Nyheder

(Lagt på hjemmesiden 17.09.2018.)


Vi er glade for at kunne præsentere

vores nye projektleder i KSA Janni Vendelbo Lauridsen.


Hun er ansat 28 timer om ugen, idet hun både skal lede og koordinere arbejdet og forme og eksekvere et koncept, hvor erhvervslivet, kirker og private fremover finansierer KSA. Oprindelig ville vi ansætte en fundraiser i en mindre stilling. Men da Ulla sagde min stillig som projektleder op med udgangen af året, valgte vi at slå de 2 små stillinger sammen til én stilling.

 

 

Janni starter den 1. november, så der er tid til at få overdraget opgaverne og blive introduceret til mange af de frivillige og alle de spændende projekter, der er i gang i KSA, inden Ulla stopper til nytår. Janni bor i Gjern og kommer i Silkeborg Oasekirke. Hun er gift med Martin og har 4 børn i alderen 4-12 år.

Janni er meget optaget af diakonalt arbejde, og af hvordan vi kan række Guds kærlighed ud og hjælpe mennesker, der kæmper med livet og ensomheden. Hun har tidligere arbejdet som pædagog. Janni har også erfaring med projektledelse og glæder sig meget til at komme i gang.

 

TVRZ - et nyt projekt i KSA

 

TVRZ er aktiviteter og samvær med 8-13 årige børn på Resedavej og Lupinvej. Arbejdet har kørt nogle år med Silkeborg Frikirke som bagland. Da det kræver en del unge frivillige og en del arbejde, er vi nu blevet enige om, at det fremover er et af KSAs projekter.

 

Formålet er:

1. At skabe relationer på tværs af nationalitet, etnisk baggrund, alder, køn og religion.

2. At give områdets børn og unge gode og sunde oplevelser gennem de aktiviteter, som foregår ud fra TVRZ.

3. At opmuntre områdets børn og unge til at føle og dermed tage medansvar både for hinanden og for kvarteret generelt.

4. At forebygge kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd.


Til at planlægge og gennemføre aktiviteter en lørdag om måneden har vi ansat Elisabeth Jensen og Emil Nielsen nogle få timer. Deres opgave er også at rekruttere og lede frivillige i TVRZ. De er ansat på midler, vi har fået gennem en pulje i ministeriet.

 (Lagt på hjemmesiden 20.02.2017:)


BaptistKirkens blad baptist.dk bragte i sommeren 2016 denne artikel om KSA:

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg.(Lagt på hjemmesiden d. 04.07.2016:)


Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg vokser. Vi er nu i alt 165 frivillige på de seks teams. Og ca. 200 familier har fået hjælp siden juni sidste år. Og KSA smitter: Kirker flere steder i landet henvender sig for at blive inspireret til at gøre noget lignende, der hvor de er.


Familiehjælpen

7 gravide kvinder har taget imod tilbud om besøg af en familie-hjælper.

Men vi har en del frivillige kvinder, der er ledige. Derfor udvides tilbuddet. Vi har aftalt med sundhedsplejen, at vi efter sommerferien går ud og tilbyder hjælpen også til familier, hvor yngste barn er op til et år. Det vil ske ved at sundhedsplejersken, som kommer i hjemmet, vil tilbyde Familie-hjælpen, hvis hun vurderer, at familien har brug derfor. Vi forventer, at flere vil tage imod det gode tilbud.


Økonomisk rådgivning

Teamet har rådgivet 60 familier/borgere siden 1. juni sidste år.

Johannes Skårhøj, som er teamleder siger sådan:

Vi oplever generelt arbejdet som meget meningsfuldt. Der er ingen tvivl om, at medborgerne er meget glade for vores hjælp, og at vi løfter en tung byrde af deres skuldre. Herved får de mere overskud til at takle andre udfordringer i deres liv. Ofte deltager en mentor fra kommunen i møderne. Dette bidrager positivt til den økonomiske rådgivning, dels fordi vi ofte får et mere helt indtryk af borgeren, og dels fordi mentoren efterfølgende kan følge op på vores rådgivning. Vi har et rigtigt godt samarbejde med kommunen.


Mad-deling

Vi har nu delt mad ud til i et år. Maden er overskud fra sponsormiddage i BSV i Jysk Arena. 3 madhold fordeler arbejdet imellem sig. Maden er blevet kørt ud til 13 adresser i Silkeborg. Mange er taknemmelige, og der er god stemning i BSV over, at deres overskudsmad ikke smides væk, men mætter nogle maver. Vi vil gerne have et 4. madhold, da der bliver lidt flere kampe det næste år.


Praktisk Hjælp

63 familier har fået praktisk hjælp i løbet af det sidste år.

Brugerne giver udtryk for glæde og taknemlighed for hjælpen, der ikke kun er praktisk hjælp, men også hjælp til overskud og overblik, når store, uoverskuelige opgaver finder en løsning. Det giver ofte energi og overblik til at klare andre udfordringer.

Og medarbejderne oplever stor glæde ved mødet med disse mennesker.


Medvandrerforløb

Relationer betyder meget for os mennesker. Desværre er mange i dag fattige på gode relationer. Derfor er det virkelig godt, at der i år har været/er i alt 45 medvandrerforløb.

Ofte giver medvandrerforløbet gensidig glæde og mening. En medvandrer siger: ”Det er livsbekræftende og giver mening at være medvandrer. Det er givende og ind i mellem udfordrende. Det er specielt at blive lukket ind i et andet menneskes liv på godt og ondt.”

En anden fortæller: ”Jeg er glad for at kunne hjælpe et ungt menneske, som har brug for hjælp. Jeg får nogle perspektiver på livet, som jeg ikke havde tænkt på, før jeg begyndte som medvandrer.”

De frivillige og dem de vandrer med har i foråret været inviteret på en tur til Jesperhus Blomsterpark. Desuden har mange medvandrere i foråret deltaget i en kursusaften om konflikthåndtering.


Kontaktfamilier for flygtninge

Der er nu 15 match mellem kontaktfamilier og flygtninge. De var også inviteret med på turen til Jesperhus Blomsterpark. Det var en dejlig dag, hvor mange relationer blev udbygget. Vi er stadig i overvejelser om, hvordan vi kan hjælpe flygtninge, der kommer til vores område, bedst muligt. Bl.a. arbejder Kirken ved Søerne på at arrangere noget fællesspisning i efteråret for deres kontakt- og flygtningefamilier.


********************************************************************************************


(Lagt på hjemmesiden d. 04.01.2016)


KSA er vokset i 2015. Vi er nu ca.150 frivillige på de forskellige teams, og knap 250 hjem har fået en eller anden slags hjælp fra os i løbet af de godt 2 år, vi har været i gang.


Mad-deling

Vi har nu delt mad ud til økonomisk trængte efter hver håndboldkamp i BSV siden august. Maden er overskud af deres sponsormiddage. 3 madhold fordeler arbejdet imellem sig. Her er det de unge, der er i gang med at pakke mad, som efterfølgende køres ud til 13 adresser i Silkeborg.

 

Økonomisk rådgivning

Rigtig mange mennesker har rod i deres økonomi, så mange ønsker vores økonomiske rådgivning. Vi har slet ikke kunnet følge med efterspørgslen. Heldigvis har vi fået 10 nye frivillige rådgivere i år. 3 først på året og 7 sidst på året. Velkommen til jer. Det er dejligt, I vil give en hånd med. Der er nu 50 afsluttede forløb på godt 2 år og 22 forløb er derudover i gang. Alligevel er der stadig venteliste. Johannes Skårhøj og Kaj Jørgensen har gjort en kæmpe stor og meget dygtig indsats som teamledere i dette år. Tak for det. Der er kommet et samarbejde i gang med flere afdelinger i kommunen. 

 

Familiehjælpen

I år har vi fået etableret en indsats til sårbare gravide. Vi kalder det Familiehjælpen. 9 frivillige kvinder har meldt sig til at komme hos en sårbar gravid / nybagt mor 2 timer om ugen i et år. Vi samarbejder med sundhedsplejen i kommunen og Frivilligcentret om dette. Det frivillige tilbud er et supplement til den indsats sundhedsplejen gør i disse familier. Vi har kun sat 3 forløb i gang. Men forventer i løbet af foråret, at der kommer mere skred i det. Det tager tid, da de gravide visiteres og henvises af sundhedsplejen.

 

Praktisk Hjælp

Der har siden vi gik i gang for godt 2 år siden været 109 hjælpeopgaver hjemme hos folk. Opgaverne har forskellig karakter: oprydning, opvask, rengøring, havearbejde, flytninger mm. Der er nu 7 små hold, der skiftes til at tage ud og hjælpe.Poul Erik Kristensen koordinerer teamenes arbejde.


Medvandrer-forløb

Der er nu 34 forløb i gang. Og 10 andre forløb er afsluttet i løbet af året af forskellige grunde, bl.a. er 2 af dem, der fik besøg, døde. Gitte Eriksen, som er tamleder, gør en stor og dygtig indsats for at lave nogle gode match og for at følge op på dem. Bl.a. inviteres de frivillige medvandrere hver tredje måned til undervisning, sparring eller supervision. Her sidst på efteråret havde vi undervisning om depression og angst ved en medarbejder i Psykiatriens Hus. Her havde vi inviteret 2 foreninger, der også arbejder med den målgruppe med. Det var "Akut døgns frivillige" og "Sind Ungdom". 


Kontaktfamilier for flygtninge

Vi har nu 12 kontaktfamilier til flygtninge. Eller faktisk har vi lidt flere. De er bare ikke matchet til en flygtningefamilie endnu. Men det vil nok ske her først på året. Jette Skårhøj, som er teamleder, arbejder også frivilligt for Dansk Flygtningehjælp i Silkeborg. Her matcher hun også danske familier til flygtninge. Desuden samarbejder Jette med sprogskolen. Så vi har en meget kompetent teamleder i hende. Hun har overblikket og ved, hvad der rører sig i byen på det område.

Flere af os snakker om, hvad vi mere kan gøre for flygtninge i vore kirker eller i KSA regi, så hvis du har gode input til den snak, så henvend dig til mig.

 

***********************************************************************************************************


(Lagt på hjemmesiden d. 02.07.2015)


Evaluering


Der er meget at glæde sig over. Vi har netop gjort status efter 1 1/2 års aktivitet. Vi har hjulpet mere end 150 familier indenfor de 4 fokusområder. Og vi er ca.100 frivillige, der er engagerede. Faktisk er vi den største frivillige aktør på det sociale område i Silkeborg. Så indsatsen betyder meget.


Ny teamleder på medvandrerordningen


Der er nu over 30 medvandringer. Det tager rigtig lang tid at rekruttere og samtale med frivillige, tage imod henvendelser fra kommunale medarbejdere, som ofte henvender sig på borgeres vegne, have matchmøder og derefter følge forløbende op med de samtaler, der er nødvendige. Desuden er der hver 3. måned en samling for alle medvandrerne.

     

Det er heldigvis lykkes at finde en teamleder til dette arbejde nu. Det er Gitte Eriksen. Hendes arbejde er støttet af fonde de næste 3 år. Det er virkelig fantastisk.

Kontaktoplysninger under fanen "Kontakt".


Omstrukturering i "praktisk hjælp"


Det har vist sig, at systemet med at sende mails om opgaver ud til en stor gruppe frivillige ikke fungerer optimalt. Det har det sidste stykke tid været svært at finde frivillige til opgaverne. Derfor er vi hen over sommeren ved at organisere de frivillige i små teams med en teamkoordinator. Vi ender nok med 6-7 teams. Med hvert team laves en forventningsafstemning om bl.a. type og antal af opgaver. Og fremover vil Poul Erik blot kommunikere med koordinatorerne, som så samler folk fra teamet, når en opgave skal løses. Vi håber på dette kommer til at fungere til alles glæde og gavn.

 

Familiehjælpen


Her i foråret har vi fået etableret et tilbud til sårbare gravide. Vi kalder det Familiehjælpen. 9 frivillige kvinder har meldt sig til at komme hos en sårbar gravid / nybagt mor 2 timer om ugen i et år. Vi samarbejder med sundhedsplejen i kommunen og Frivilligcentret og forventer at få gang i forløbene efter sommerferien. Det frivillige tilbud er et supplement til den indsats sundhedsplejen gør i disse familier.                                 


Maduddeling


Et andet nyt projekt, der er undervejs, er maduddeling. Vi er blevet kontaktet af BSV som har håndboldkampe i Jysk Arena. Hver gang de har sponsormiddage, smider de mad til 80-100 personer væk, fordi det er tilovers. De har spurgt, om vi vil dele det ud til familier, som har brug for det. Vi har indgået et samarbejde om det. I dette tilfælde bliver projektet forankret i Borgerkirken, så det særligt er dem, der tager ansvar. Men alle i KSA kan byde ind og hjælpe til. Frivillige har meldt sig. Måske kan der lige bruges en enkelt eller to mere, hvis nogen brænder for det. Første maduddeling bliver den 29. august. 
(Lagt på hjemmesiden d. 23.03.2015:)


Nu har vi været i gang med den frivillige indsats overfor borgere i 1 år. Her er lidt status over arbejdet

Der er stor efterspørgsel på vores indsats. Hver uge bliver vi kontaktet af indtil flere kommunale medarbejdere, der spørger om hjælp til forskellige behov.

Især økonomisk rådgivning og medvandring er der efterspørgsel på.


Medvandring:


Der er 26 medvandrere. Og 9 borgere er på venteliste.

Vores medvandrerordning er blevet udvidet med et samarbejde med Sundhedsplejen i kommunen og Frivilligcentret i forhold til en indsats overfor sårbare gravide.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe en sårbar gravid kvinde til at blive en god mor, så ring eller skriv til projektleder for den frivillige indsats Ulla Kristensen 61 86 58 44, ukr(at)blaakors.dk. Her kan du høre mere om, hvad det indebærer at være familiehjælper. Se også fanen Frivillig > Bliv frivillig.

Vær opmærksom på, der er uddannelse af frivillige den 6. og den 11. maj kl. 19-21


Økonomisk rådgivning:


Vi har fået et par nye frivillige, så der nu er 12

27 borgere er blevet hjulpet det sidste år. På 2½ måned af 2015 er der påbegyndt 9 nye forløb og 7 venter. P.t. er i alt 13 forløb i gang.

Tilbagemeldingerne fra dem der har fået hjælp er rigtig gode. De oplever at få hjælp til svære situationer, der gør at de kan komme videre i livet.


Kontaktfamilier til flygtninge:


Der er matchet 9 familier fra kirkerne til flygtningefamilier.

I oktober fik vi mulighed for at invitere de danske kontaktfamilier og deres flygtningefamilier en tur i Aqua. Vi fik §18 midler fra kommunen til det, så entre og en lækker buffet blev betalt til alle. Det blev en god tur med masser af mulighed for at udbygge relationer.

Først i december har familierne også været inviteret af Sosu-skolen til en hyggelig aften med mad og socialt samvær. Kokke fra Meyers Madhus tilberedte sammen med elever fra skolen et festligt måltid mad. Dette arrangement var støttet af Nordeafonden.


Praktisk hjælp:


Der er givet praktisk hjælp i knap 60 hjem i løbet af det sidste år. En del gange er det flytninger, men der er også hjulpet med oprydning, rengøring, hænge lamper op, tilslutte opvaskemaskine, køre på losseplads, havearbejde, hjælp til konfirmation mm. Der er ca. 50 frivillige på teamet. Nogle har mulighed for at hjælpe til ofte mens andre byder ind engang imellem.